การบริหารจัดการกองทุน

management banner

รายชื่อผู้บริหาร

ผู้บริหาร ตำแหน่ง
นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chief Executive Officer
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Chief Executive Officer,
Chief Investment Officer
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director,
Head of Business Distribution,
Head of Corporate & High Net Worth Business
นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ Managing Director,
Head of Operation & System
นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ Deputy Managing Director,
Head of Real Estate & Infrastructure Investment
นายธวัชชัย เหลืองสุรรังษี Senior Vice President, Head of Trustee
นายสุธีร์ คันธารวงสกุล Deputy Managing Director,
Head of Compliance & Legal
นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ Deputy Managing Director,
Head of Product Management
นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์ Deputy Managing Director,
Head of Organization Management
ดร. อดิศร โรจนพันธุ์ Assistant Managing Director,
Head of Risk Management