การบริหารจัดการกองทุน

management banner

รายชื่อผู้บริหาร

ผู้บริหาร ตำแหน่ง
นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Chief Executive Officer
Chief Investment Officer
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director,
Head of Business Distribution,
Head of Corporate & High Net Worth Business
นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ Deputy Managing Director
Head of Real Estate & Infrastructure Investment
นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ Deputy Managing Director,
Head of Product Management
นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ Managing Director
Head of Operation & System
นายสุธีร์ คันธารวงสกุล Deputy Managing Director
Head of Compliance & Legal
นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์ Deputy Managing Director
Head of HR Strategy & Service Support
ดร.อดิศร โรจนพันธุ์ Assistant Managing Director
Head of Risk Management