เกี่ยวกับกองทุน

about banner

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

1) ภาษี

สิทธิประโยชน์ทางภาษีในระดับกองทุนและผู้ลงทุนสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีดังนี้

  • ในระดับกองทุน

    กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นหน่วยภาษีที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินได้ที่กองทุนโครงสร้างพื้นฐานได้รับจึงจะไม่มีการเสียหรือหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับภาษีนิติบุคคลก่อนการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วย

    นอกจากนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นจากการโอนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนจะได้รับยกเว้น หากในการโอนดังกล่าวมีสัญญากำหนดให้กองทุนต้องโอนทรัพย์สินคืนให้แก่เจ้าของเดิม หรือจะโอนต่อให้แก่ส่วนราชการ และเมื่อกองทุนได้โอนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานกลับคืนเจ้าของเดิมหรือส่วนราชการตามสัญญาก็จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์เช่นเดียวกัน

  • ในระดับผู้ลงทุน
  บุคคลธรรมดา
(ทั้งในและนอกประเทศ)
นิติบุคคล
ภาษีเงินปันผล* ยกเว้นภาษีเงินปันผลให้แก่บุคคลธรรมดาเป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน (อัตราปกติสำหรับภาษีหัก ณ ที่ จ่ายร้อยละ 10) ตามที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ (544) พ.ศ. 2555 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9ตุลาคม 2555 (ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2555) *

กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้รับยกเว้นภาษี โดยต้องถือหน่วยลงทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลังจ่ายเงินปันผล

ภาษีกำไรส่วนต่างราคา ยกเว้น

นิติบุคคลในประเทศกำไรจากส่วนต่างราคาให้รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

นิติบุคคลต่างประเทศ เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%

2) ค่าธรรมเนียมการโอนหรือการเช่า**

ภาษี รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการโอน ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอน จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 (ไม่เกิน 100,000 บาท) ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีสัญญาการรับโอนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานคืนจากกองทุนหรือมีสัญญาโอนต่อให้ส่วนราชการ
ค่าจดทะเบียนการจำนอง ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการจำนอง จากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 (ไม่เกิน 100,000 บาท) ในกรณีที่กองทุนเป็นผู้ขอจดทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน
ค่าจดทะเบียนการเช่า ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการเช่าจากร้อยละ1 เหลือร้อยละ 0.01 (ไม่เกิน 100,000 บาท) กรณีกองทุนเป็นผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วง และกรณีกองทุนเป็นผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าช่วง

* การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันจัดตั้งกองทุน อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 544) พ.ศ. 2555
** ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 สิงหาคม 2555 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554