เกี่ยวกับกองทุน

about banner

อะไรคือ IF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (INFRASTRUCTURE FUND)

คือ กองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจาก ผู้ลงทุนทั่วไปทั้งรายย่อยและสถาบัน เพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทย โดยกิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นกิจการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจึงจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณการลงทุนและการก่อหนี้สาธารณะของภาครัฐ ตลอดจนเป็นทางเลือกในการระดมทุนของภาคเอกชนในการพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 10 ประเภท ได้แก่

  • ระบบขนส่งทางราง
  • ไฟฟ้า
  • ประปา
  • ถนน ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน
  • ท่าอากาศยาน หรือ สนามบิน
  • ท่าเรือน้ำลึก
  • โทรคมนาคม
  • พลังงานทางเลือก
  • ระบบบริหารจัดการน้ำ/การชลประทาน
  • ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย