เกี่ยวกับกองทุน

about banner

อะไรคือ JASIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)
เส้นใยแก้วนำแสง : โครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรคมนาคม

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จะเข้าลงทุนในเส้นใยแก้วนำแสงจะเข้าลงทุนในเส้นใยแก้วนำแสง ซึ่งพัฒนาและบริหารจัดการโดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS

โครงข่ายใยแก้วนำแสงเป็นส่วนสำคัญของโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งสามารถให้บริการแบบ Triple Play ในลักษณะ On Demand ได้แก่ การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (VoIP) และบริการชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (IPTV) โครงข่ายใยแก้วนำแสงมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่าง JASIF และ JAS

JAS เป็นผู้สนับสนุนของ JASIF และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TTTBB ซึ่งเป็นเจ้าของเส้นใยแก้วนำแสงที่จะถูกโอนไปให้ JASIF JAS จะจองซื้อและถือหน่วยลงทุน JASIF จำนวนร้อยละ 33.33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดในปีที่ 1-3 และจะถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดในปีที่ 4-6 หลังจากนั้น

การลงทุนครั้งแรก

JASIF จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไปลงทุนแบบมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้ว นำแสงจำนวนประมาณ 980,000 คอร์กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วย
  • เส้นใยแก้วนำแสงจำนวนไม่น้อยกว่า 800,000 คอร์กิโลเมตร ที่ TTTBB จะส่งมอบและโอนให้ JASIF ณ วันซื้อขายเส้นใยแก้วนำแสงเสร็จสิ้น และ
  • เส้นใยแก้วนำแสงจำนวนประมาณ 180,000 คอร์กิโลเมตร ที่ TTTBB จะทยอยส่งมอบและโอนให้ JASIF ภายใน 2 ปี นับจากวันซื้อขายเส้นใยแก้วนำแสงเสร็จสิ้น

หลังจากที่ JASIF ได้เข้าซื้อเส้นใยแก้วนำแสงจาก TTTBB นับจากวันซื้อขายเส้นใยแก้วนำแสงเสร็จสิ้น JASIF จะให้ TTTBB และ/หรือ ผู้เช่ารายอื่นๆ ตามความเหมาะสมเช่าใช้เส้นใยแก้วนำแสง โดยการเข้าทำสัญญา 2 ฉบับ กับ TTTBB ดังนี้

  1. สัญญาเช่าหลักสำหรับการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด มีระยะเวลาการเช่าประมาณ 11 ปี (สิ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นไปตามการสิ้นสุดของใบอนุญาตแบบ 3 ของ TTTBB) และ
  2. สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้กองทุนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงสามารถนำเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช. แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญา สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าจะมีระยะเวลา 3 ปี โดย JASIF มีสิทธิต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนกว่าจะครบอายุสัญญาเช่าหลัก

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้

ตารางแสดงข้อมูลของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่จะส่งมอบให้แก่ JASIF ตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
  จำนวนทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงที่ให้เช่า
ระยะเวลาเช่า อัตราค่าเช่า
สัญญาเช่าหลัก

ร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนรวมประมาณ 784,000 คอร์กิโลเมตร ประกอบด้วย

  1. ร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบันทั้งหมดจำนวนรวมประมาณ 640,000 คอร์กิโลเมตรและ
  2. ร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตทั้งหมดจำนวนรวมประมาณ 144,000 คอร์กิโลเมตร
ประมาณ 11 ปี (สิ้นสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) 425 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นในแต่ละปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของประเทศไทย ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนรวม ประมาณ 196,000 คอร์กิโลเมตร ประกอบด้วย
  1. ร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบันทั้งหมดจำนวนรวมประมาณ 160,000 คอร์กิโลเมตร และ
  2. ร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตทั้งหมดจำนวนรวมประมาณ 36,000 คอร์กิโลเมตร
3 ปี (โดย JASIF มีสิทธิต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนกว่าจะครบอายุของสัญญาเช่าหลัก) 750 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นในแต่ละปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของประเทศไทย ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
  • ภายใต้สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ในกรณีที่ JASIF กำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ JASIF กำหนด JASIF มีสิทธิที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าเช่าเพิ่มเติม ถ้าผลรวมของค่าเช่าที่ TTTBB ได้รับจริงจากผู้เช่ารายอื่นๆ เกินกว่าผลรวมของค่าเช่าขั้นต่ำที่ TTTBB ต้องชำระให้ JASIF ตลอดอายุของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ตามสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน JASIF มีสิทธิที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าเช่าเพิ่มเติมร้อยละ 75 ของค่าเช่าส่วนเพิ่ม โดย TTTBB จะได้รับเงินจำนวนร้อยละ 25 ของค่าเช่าส่วนเพิ่มเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการตามสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน