เกี่ยวกับกองทุน

about banner

อะไรคือ JASIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)
เส้นใยแก้วนำแสง : โครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรคมนาคม

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จะเข้าลงทุนในเส้นใยแก้วนำแสงจะเข้าลงทุนในเส้นใยแก้วนำแสง ซึ่งพัฒนาและบริหารจัดการโดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS

โครงข่ายใยแก้วนำแสงเป็นส่วนสำคัญของโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งสามารถให้บริการแบบ Triple Play ในลักษณะ On Demand ได้แก่ การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (VoIP) และบริการชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (IPTV) โครงข่ายใยแก้วนำแสงมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่าง JASIF และ JAS

JAS เป็นผู้สนับสนุนของ JASIF และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TTTBB ซึ่งเป็นเจ้าของเส้นใยแก้วนำแสงที่จะถูกโอนไปให้ JASIF โดยระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเสร็จสิ้นJAS จะตกลงจะไม่โอนหน่วยลงทุนอันจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนทั้งหมดของJASต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนขั้นต่ำของผู้สนับสนุนภายหลังการเพิ่มทุน*
ปีที่ 1- ปีที่ 6 ร้อยละ 19
ปีที่ 7 – สิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก ร้อยละ 15**
ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก ร้อยละ 0

หมายเหตุ *หน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนถือและถูกห้ามขายสามารถนำไปเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้และสถาบันการเงินสามารถบังคับขายหน่วยลงทุนได้ซึ่งหากสถาบันการเงินบังคับขายหลักประกันดังกล่าวแล้วอาจทำให้ผู้สนับสนุนมีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดได้

** สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนถือจะลดลงเป็นร้อยละ 0 ในกรณีที่กองทุนได้ชำระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินผู้ให้เงินกู้แก่กองทุนจนครบแล้วทั้งจำนวน

รายละเอียดทรัพย์สิน

ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง จำนวน 1,680,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) โดยทรัพย์สินประกอบด้วย

  1. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม จำนวน 980,500 คอร์กิโลเมตร จากการลงทุนครั้งแรก และ
  2. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม จำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร จากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้

มีลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ดังนี้
  จำนวนทรัพย์สินทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มที่เช่า ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
  1. ร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบ ซึ่งมีจำนวนรวม 784,400 คอร์กิโลเมตร
  2. ร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบ ซึ่งมีจำนวนรวม ไม่เกิน 560,000 คอร์กิโลเมตร
ประมาณ 12 ปี 2 เดือน (นับจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 25751) 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 0 ต่อปี
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
  1. ร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมดจำนวนรวม 196,100 คอร์กิโลเมตร
  2. ร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมดจำนวนรวมไม่เกิน 140,000 คอร์กิโลเมตร
  1. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม: 3 ปี นับจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปีจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569
  2. ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม: 3 ปี นับจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปีจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB
764.48 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี

หมายเหตุ :

1กองทุนมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก หาก TTTBB มีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000.00 ล้านบาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นชอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักไปอีก 10 ปีข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี