ข้อตกลงและเงื่อนไข

agreement banner

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ("JASIF") เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านอย่างละเอียด การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

โดยดุลยพินิจของ JASIF JASIF มีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ในเวลาใด ๆ และเป็นครั้งคราวได้ และ JASIF สงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใด โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น JASIF เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ในบรรดาข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพ/เสียงวีดีโอ และเนื้อหาอื่นใด ตลอดจนสื่อประเภทอื่นที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลใดๆ ในเวบไซต์นี้ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งห้ามไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ จำหน่ายถ่ายโอนซึ่งข้อมูล ทำซ้ำเพื่อการอื่นนอกจากการทำซ้ำเพื่อการเรียกดู

นโยบายการเก็บรักษาความลับ

JASIF จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อาทิ ชื่อ ที่อยู่และอีเมล์ ที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ เมื่อมีการลงทะเบียนสมาชิก หรือสมัครใช้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ JASIF จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ใด ๆ ในกิจการของ JASIF

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น และเป็นการให้ข้อมูล "ตามที่ปรากฏอยู่" หรือ "เท่าที่มีอยู่" เท่านั้น ถึงแม้ JASIF จะได้รับข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งที่ JASIF เห็นว่าเชื่อถือได้ JASIF ไม่สามารถและไม่รับประกัน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ หรือสาระของข้อมูลใด ๆ รวมทั้งความเป็นไปได้ในทางการค้า การไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด

JASIF กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของ JASIF จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายสืบเนื่อง หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ หรือจากข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยบุคคลใด ๆ แม้ว่า JASIF หรือตัวแทน จะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ตาม

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม โดย JASIF มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า JASIF ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น

การชดใช้ความเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้ JASIF กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของ JASIF ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการทวงถามใด ๆ รวมถึง ปลอดจากการไม่มีข้อจำกัดค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล การกล่าวหา หรือ ผลลัพธ์ จากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

กฏหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ