การบริหารจัดการกองทุน

management banner

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะบุคคลซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่อบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ
  2. แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ต้องให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

บริษัทจัดการได้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

  • นางนพวรรณ แสวงกิจ
  • ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง
  • นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ
  • นายสุพจน์ สันติวิภานนท์
  • นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ