การบริหารจัดการกองทุน

management banner

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
1. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง
2. นายสุพจน์ สันติวิภานนท์
3. นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ
4. นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ
5. นางนพวรรณ แสวงกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ
  • แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง อ้อมในเรื่องที่ต้องให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ ทั้งนี้กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น