การบริหารจัดการกองทุน

management banner

รายชื่อผู้บริหาร

ผู้บริหาร ตำแหน่ง
นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Chief Executive Officer
Chief Investment Officer
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director
Head of Business Distribution
Head of Corporate & High Net Worth Business
นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ Managing Director
Head of Operation & System
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director
Head of Real Estate & Infrastructure Investment
นายสุธีร์ คันธารวงสกุล Deputy Managing Director
Head of Compliance & Legal
นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ Deputy Managing Director
Head of Product Management
นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์ Deputy Managing Director
Head of HR Strategy & Service Support
ดร.อดิศร โรจนพันธุ์ Assistant Managing Director
Head of Risk Management
นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ Assistant Managing Director
Head of Internal Audit