การบริหารจัดการกองทุน

management banner

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ร้อยละ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 75
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10
Asia Financial Holdings Ltd. 10
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5
นายเชิดชู โสภณพนิช 0
นางวรวรรณ ธาราภูม 0