การบริหารจัดการกองทุน

management banner

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บริษัทจัดการแต่งตั้งนิติบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)